PRIVACYVERKLARING HEY FOTOGRAAF

Hey Fotograaf vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verorde ning Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gege vens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je pri vacy mag je contact opnemen via vragen@heyfotograaf.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Hey Fotograaf, handelsnaam van Claudia Verloop Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3312 LD) Dordrecht aan de Krommedijk 157. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69703779. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen ver werken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten en jouw social media kanalen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 2 jaar na het einde van onze overeenkomst. 

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn mentorsessies verwerk ik naast boven staande gegevens ook gegevens die tijdens de sessies naar voren komen en versla gen van deze sessies om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik bewaar deze ge gevens tot 2 jaar na het einde van ons traject of sessie. 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw (bedrijfs)naam, leveringsadres, factuur adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, als mede voor de Belastingdienst. 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eer der werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin content die ik voor jou heb gemaakt met jouw (social media)naam en/of jouw website wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Daarnaast

kan ik videomateriaal van een pluktuinexcursie delen. Ik bewaar deze content onbe perkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele be drijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klant nummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplich ting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze peri ode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren. 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw (be drijfs)naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van en communica tie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijde ren. 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. 

Wanneer ik affiliate ben voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan mij kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn cookiestatement en de privacyverklaringen van deze partijen. 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en re targeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar no dig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen ge bonden. 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervol gens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn web site bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet bescha digen. 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn

twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht wor den deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering. 

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je telefoonnummer en trouwdatum invullen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Ik verwerk jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gege vens worden automatisch zichtbaar voor mij en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. 

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze ge gevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij 

je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onder werp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een be taalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze ge gevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst. 

Ik verwerk in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang jouw ge woonten, dromen, verlangens, woonplaats, levensstijl, sociale contacten, hobby’s, ervaringen en gezinssituatie. Ik bewaar deze gegevens totdat mijn onderzoek is vol tooid. 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, om dat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw ge gevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tij dens de shoot en jou daar fotografeer, of wanneer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt. Tot slot kan het zijn dat ik van mijn second shooter foto’s krijg waar jij op staat om te bewerken.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten ge geven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwer ken. 

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien. 
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten ver beteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account. 
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder wil len brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. 
  4. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toe stemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar vra gen@heyfotograaf.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 ka lenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou la ten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kun nen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 

Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik passende (beveiliging)maat regelen treffen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar vragen@heyfoto graaf.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Per soonsgegevens.